Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Σεμινάρια

Τα Σεμινάρια που διοργανώνονται από το KIΝETIKS Massage & Bodywork χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες:
1. ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι Κύκλοι Εκπαίδευσης συνιστούν μια σειρά σεμιναρίων εκμάθησης πολλών διαφόρων τεχνικών και αντικειμένων, που ανήκουν σε ένα ενιαίο, μεγάλο πλαίσιο εξειδίκευσης.

Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους Κύκλους Εκπαίδευσης οδηγούν στην κατάκτηση ενός πολυποίκιλου γνωστικού πεδίου που μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ στο χώρο της Μάλαξης και Σωματοθεραπείας.

Πολλά από τα σεμινάρια που περιλαμβάνονται στους Κύκλους Εκπαίδευσης αποτελούν επί μέρους εκπαιδευτικές ενότητες.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι Ενότητες είναι επιλεγμένες μικρές περίοδοι εκπαίδευσης που οδηγούν σε εξειδίκευση μεμονωμένων τεχνικών μέσα από το σύνολο σεμιναρίων ενός Κύκλου Εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση που προσφέρεται στις διάφορες Ενότητες είτε ενισχύει την επαγγελματική δυναμική και το επίπεδο ενός σχετικού ειδικού ή επαγγελματία, είτε αποτελεί μια επιλεκτική εισαγωγή ενός αρχάριου στον κόσμο της Μάλαξης και Σωματοθεραπείας.

Σε έναν τέτοιο κόσμο, χωρίς σύνορα, το κέντρο του οποίου είναι ο άνθρωπος και η υγεία του, προκύπτουν διαρκώς νέες θεωρίες και πρακτικές. Αυτές διδάσκονται ξεχωριστά σε εκτός τακτικού προγράμματος τμήματα.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα Τμήματα διαμορφώνονται σε ανεξάρτητα, μικρής ή μεγάλης διάρκειας σεμινάρια, που εξυπηρετούν την εκμάθηση μιας μεθόδου Μάλαξης ή Σωματοθεραπείας και δεν ανήκουν σε Κύκλους Εκπαίδευσης ή Ενότητες.

Η κατάρτιση που ο εκπαιδευόμενος αποκτά στα διάφορα Τμήματα είναι μια εμβάθυνση σε εξειδικευμένες τεχνικές που λειτουργούν συμπληρωματικά σε αυτές που ήδη γνωρίζει ή αποτελούν μια στοχευμένη μετεκπαίδευση για την διεύρυνση των δεξιοτήτων του στην Μάλαξη και Σωματοθεραπεία.

4. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα Εισαγωγικά Σεμινάρια αποτελούν μια ανοικτή πρόσκληση γνωριμίας με τεχνικές και μεθόδους Μάλαξης και Σωματοθεραπείας που δεν έχουν προκαθοριστεί οργανωτικά για εκπαίδευση αλλά έχουν αναγνωρισμένη δυναμική, η οποία μπορεί άμεσα να συγκροτήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης σε Κύκλους, Ενότητες ή Τμήματα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης στις τεχνικές και μεθόδους των Εισαγωγικών Σεμιναρίων συγκροτούνται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγγραφές των συμμετεχόντων. Ανήκουν σε επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα και αναγνωρισμένους φορείς που ωστόσο προϋποθέτουν την δήλωση και εξασφάλιση συμμετοχής για την ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του KIΝETIKS Massage & Bodywork.

5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Με τα Μαθήματα Ιατρικών Θεμάτων προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την ασφαλή εξάσκηση των διδασκόμενων μεθόδων και τη σωστή αξιοποίησή τους και διεξάγονται σε βασικό και ανώτερο επίπεδο, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τους Κύκλους Εκπαίδευσης. Οι εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές αποτελούν μια διαφορετική προσέγγιση στα θέματα της υγείας αλλά πάντα υπακούουν στους νόμους του ανθρώπινου οργανισμού. Από την άλλη, οι υπόλοιπες μέθοδοι ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως συμπληρωματικές της Ιατρικής, άρα οφείλουν να στηρίζονται στα ευρήματα και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, την οποία πρέπει να παρακολουθούν τακτικά και κριτικά.

Η κατάρτιση που ο εκπαιδευόμενος αποκτά στα δύο στάδια των Μαθημάτων Ιατρικών Θεμάτων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των Κύκλων Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει σε κάθε πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Μάλαξης και Σωματοθεραπείας παγκοσμίως. Εξαιρούνται και απαλλάσσονται μόνον οι κάτοχοι πτυχίων και διπλωμάτων που αποδεικνύεται από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών τους ότι περιελάμβανε μαθήματα Ανατομίας, Φυσιολογίας και Παθολογίας.

Τηλ. 2315 314 604